SINGULARITY, work for orchestra by Koka Nikoladze. Premiere!

#Oslokulturnatt